DZIAŁKA KALEJE

179 036,00 zł

sprzedam


DZIAŁKA Środa Wielkopolska, KALEJE Środa Wielkopolska

Syndyk Masy Upadłości Arkadiusza Polcyna, w sprawie XI GUp 844/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w powiecie śremskim, w miejscowości Kaleje, gmina Śrem, oznaczona numerem geodezyjnym działki nr 20/5 o powierzchni 3.432 m2, dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1M/00051829/0, stanowiącej własność w udziale 1/1 Arkadiusza Polcyna oraz prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w powiecie śremskim, w miejscowości Kaleje, gmina Śrem, oznaczona numerem geodezyjnym działki nr 20/12 o powierzchni 1.142 m2, dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1M/00052062/2, stanowiącej własność w udziale 1/5 Arkadiusza Polcyna.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana KW nr PO1M/00051829/0, jest nieogrodzona, niezagospodarowana oraz częściowo uzbrojona (wykonane przyłącze energetyczne – skrzynka w granicy działki), będąca działką budowlaną. Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wartości 247.300,00 zł.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana KW nr PO1M/00052062/2, jest nieogrodzona, niezagospodarowana będąca drogą wewnętrzną dojazdową do wydzielonych działek budowlanych o wartości 500,00 zł.
Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie i obejmuje wyłącznie możliwość sprzedaży łącznej dwóch wskazanych nieruchomości.
Cena wywoławcza łączna dwóch nieruchomości wynosi 179.036 zł.
Kryterium wyboru jest najwyższa zaoferowana cena, jednak nie mniej niż 179.036 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Andrzeja Jabłońskiego ul. Wierzbięcice 7/1, 61-569 Poznań lub przesłanie jej listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 12.07.2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Syndyka).
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się ul. Wierzbięcice 7/1, 61-569 Poznań o godz. 15:00 w dniu 14.07.2022 r.
Oferta z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem - NIE OTWIERAĆ PRZETARG – ARKADIUSZ POLCYN i musi zawierać oznaczenie składającego ofertę
Oferta zakupu powinna zawierać: Sygn. akt XI GUp 844/21; dokładne oznaczenie składającego: imię i nazwisko lub nazwę firmy, miejsce zamieszkania lub siedzibę, nr tel. kont.; oferowaną ceną wyrażoną cyframi i słownie, w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie.
Osób fizyczne podają PESEL. W przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej i zakupu nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego podpisy obojga małżonków lub zgoda jednego z nich wyrażona na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i jednostki nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje osobowość prawną i osób prowadzonych działalność gospodarczą, wskazują KRS lub CEIDG; wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są one wymagane prawem lub umową danego podmiotu; w przypadku spółek prawa handlowego - uchwałę odpowiedniego organu wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości.
Każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć: zobowiązaniu oferenta do pokrycia opłat związanych z zakupem (taksa notarialna, opłaty sądowe i inne podatki i opłaty); nr rachunku bankowego dla zwrotu wadium; dowód wpłaty wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 24.780 zł. na rachunek bankowy masy upadłości: 83 1090 1447 0000 0001 3257 9226, z dopiskiem WADIUM PRZETARG, wszystkie opłaty bankowe ponosi oferent.
Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu składania ofert do dnia 12.07.2022 r.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, co najmniej jednej oferty na zakup nieruchomości, Syndyk lub ustanowiony przez niego pełnomocnik przeprowadzi licytację.
Postąpienie nie może być mniejsze niż 500 zł.
Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę w terminie 30 dni od daty wyboru oferty
W przypadku wybrania oferty danego oferenta, wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku, gdy wadium zostanie wpłacone, jednakże oferent, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub wstrzymywał się z zapłatą pozostałej zaoferowanej części ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości.
Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego, jest niedopuszczalne i nieskuteczne.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy, w tym w szczególności koszty aktu notarialnego oraz koszty związane z ewentualnym wykreśleniem obciążeń z księgi wieczystej.
Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 3 mc. od dnia wyboru oferenta, w dacie oraz Kancelarii notarialnej wskazanej przez Syndyka.
W przypadku nie wybrania oferenta wadium zwraca się w terminie 7 dni. Zwrot następuje w formie przelewu. Za czas pozostawania kwoty wadium nie należą się odsetki.
Operat szacunkowy, jest dostępny w Biurze Syndyka w godz. od 8.00 do 12.00 w dni robocze, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Wszelkie zapytania o sprzedaży pod tel. 509728944
Syndyk ma prawo odwołania przetargu lub zmiany jej warunków przed jej rozpoczęciem.
Okazaniem nieruchomości odbędzie się po uprzednim ustaleniu terminu z Syndykiem.
Nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie konkursu ofert.
Syndyk Andrzej Jabłoński


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 697

nr ogłoszenia: 18260